DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych...
DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych ...
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach...
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych...
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym...
Wniosek o wydanie zaswiadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu...
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na wykreslenie hipoteki...
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku...
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej...
Wniosek o rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej...
IN-1 Informacje o nieruchomościach...
IR-1 Informacje o nieruchomościach rolnych...
DL-1 Deklaracja na podatek leśny...
DR-1 Deklaracja na podatek rolny...
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości...
IL-1 Informacje o nieruchomościach leśnych...
ZN-1/A Dane o nieruchomościach...
ZR-1/A Dane o nieruchomościach rolnych...
ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym...

URZĄD STANU CYWILNEGO I EWIDENCJA LUDNOŚCI
Meldunek czasowy, stały, zmiana meldunku dziecka. Zameldowanie cudzoziemca...
Wpisanie do rejetru wyborców...

 

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Informacje o dowodach osobistych...

Ulotka - Co to jest E-DOWÓD (2019)...

Wniosek o wydanie dowodu osobistego...

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Wniosek o wpis, zmianę wpisu, informacji o zawieszeniu, wznowieniu, wykreśleniu wpisu w CEIDG...
Wniosek o wydanie zaświadczenia w figurowaniu wpisu w ewidencji działalnosci gospodarczej...
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych...
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych...
OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (brutto) za rok 2020 ...
Oświadczenie majątkowe - wzór...
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Wniosek w sprawie zmiany w miejscowym planie...
Wniosek o wydanie zawiadomienia o położeniu działki w obszarze rewitalizacji...
Opinia do projektu podziału działek...
Wniosek o sporzadzenie wypisu (wyrysu i wypisu) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
Wniosek o sporzadzenie wypisu (wyrysu i wypisu) z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...
Wniosek o zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego...

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Zaświadczenie o wysokości utraconego wynagrodzenia / dochodu...
Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie: ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, z prowadzonej działalności gospodarczej...

ZARZĄDZANIE DROGAMI
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego...

ZASIŁEK SZKOLNY I STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendia i zasiłek szkolny...
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Wniosek decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości...
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania...
Wniosek o poświadczenie daty pewnej (dokument docx)
Wniosek o poświadczenie daty pewnej (dokument pdf)
Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku

OCHRONA ŚRODOWISKA
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa...
Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością...
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia...
Karta informacyjna przedsięwzięcia...

INNE DRUKI
Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywne...